Tvångsmål

Socialnämnden fattar beslut om tvångsingripanden mot barn med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) om barnet riskerar att fara illa på grund av missförhållanden i hemmiljön eller på grund av ett eget riskfyllt beteende. 

Även vuxna personer kan bli föremål för tvångsingripanden om de utsätter sig för fara på grund av missbruk. Socialnämnden fattar beslut om tvångsingripanden mot vuxna med stöd av lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 

Socialnämndens beslut att omhänderta en person måste prövas av domstol, det vill säga förvaltningsrätten så som första instans. I händelse av ett överklagande prövas målet av en kammarrätt och slutligen av högsta förvaltningsdomstolen. 

I samband med domstolens prövning har du som blivit omhändertagen enligt LVU eller LVM rätt till ett offentligt biträde. Om du som vårdnadshavare har fått ditt barn eller dina barn omhändertagna enligt LVU har även du rätt till ett offentligt biträde. 

Du kan lämna önskemål om att en specifik advokat eller jurist ska företräda dig. Kostnaden för ditt offentliga biträde stannar på staten.